ที่

รหัส 10 หลัก

รหัส Smis

รหัส Obec

โรงเรียน

เครือข่าย

ที่อยู่เว็บไซต์

1

1093340178

93010094

340178

บ้านคลองใหญ่

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010094

2

1093340179

93010095

340179

บ้านท่าเชียด

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010095

3

1093340180

93010096

340180

บ้านพรุนายขาว

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010096

4

1093340186

93010097

340186

บ้านทุ่งหนองสิบบาท

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010097

5

1093340175

93010098

340175

วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010098

6

1093340176

93010099

340176

บ้านหัวช้าง

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010099

7

1093340177

93010100

340177

วัดโหล๊ะจันกระ

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010100

8

1093340184

93010101

340184

บ้านควนอินนอโม

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010101

9

1093340183

93010102

340183

บ้านด่านโลด

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010102

10

1093340185

93010103

340185

บ้านร่มโพธิ์ไทร

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010103

11

1093340181

93010104

340181

บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010104

12

1093340182

93010105

340182

วัดปลักปอม

ตะโหมด

http://school.phatthalung2.go.th/93010105