ที่

รหัส 10 หลัก

รหัส Smis

รหัส Obec

โรงเรียน

เครือข่าย

ที่อยู่เว็บไซต์

1

1093340212

93010197

340212

วัดควนเพ็ง

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010197

2

1093340214

93010198

340214

บ้านควนแหวง

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010198

3

1093340215

93010199

340215

วัดโคกตะเคียน

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010199

4

1093340216

93010200

340216

วัดพรุพ้อ

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010200

5

1093340217

93010201

340217

บ้านควนหินแท่น

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010201

6

1093340206

93010202

340206

บ้านทุ่งคลองควาย

ทุ่งธงทอง

http://school.phatthalung2.go.th/93010202

7

1093340208

93010203

340208

บ้านโหล๊ะหาร

ทุ่งธงทอง

http://school.phatthalung2.go.th/93010203

8

1093340211

93010204

340211

บ้านยางขาคีม

ทุ่งธงทอง

http://school.phatthalung2.go.th/93010204

9

1093340213

93010205

340213

บ้านทุ่งนารี

ทุ่งธงทอง

http://school.phatthalung2.go.th/93010205

10

1093340199

93010206

340199

บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010206

11

1093340200

93010207

340200

วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010207

12

1093340203

93010208

340203

อนุบาลป่าบอน

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010208

13

1093340204

93010209

340204

วัดท่าดินแดง

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010209

14

1093340201

93010210

340201

บ้านน้ำตก

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010210

15

1093340202

93010211

340202

วัดควนเคี่ยม

บูรพาป่าบอน

http://school.phatthalung2.go.th/93010211

16

1093340207

93010213

340207

บ้านหนองธง

ทุ่งธงทอง

http://school.phatthalung2.go.th/93010213

17

1093340209

93010214

340209

มิตรมวลชน 1

ทุ่งธงทอง

http://school.phatthalung2.go.th/93010214

18

1093340210

93010215

340210

บ้านเหมืองตะกั่ว

ทุ่งธงทอง

http://school.phatthalung2.go.th/93010215