ที่

รหัส 10 หลัก

รหัส Smis

รหัส Obec

โรงเรียน

เครือข่าย

ที่อยู่เว็บไซต์

1

1093340158

93010047

340158

บ้านพน

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010047

2

1093340159

93010048

340159

วัดเขาวงก์

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010048

3

1093340162

93010049

340162

สามัคคีอนุสรณ์

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010049

4

1093340164

93010050

340164

บ้านนาทุ่งโพธิ์

ไพรวัลย์

http://school.phatthalung2.go.th/93010050

5

1093340165

93010051

340165

บ้านป่าแก่

ไพรวัลย์

http://school.phatthalung2.go.th/93010051

6

1093340166

93010052

340166

บ้านพูด กรป.กลาง

ไพรวัลย์

http://school.phatthalung2.go.th/93010052

7

1093340167

93010053

340167

บ้านคู

ไพรวัลย์

http://school.phatthalung2.go.th/93010053

8

1093340168

93010054

340168

บ้านควนประกอบ

ไพรวัลย์

http://school.phatthalung2.go.th/93010054

9

1093340163

93010056

340163

บ้านหน้าวัง

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010056

10

1093340161

93010057

340161

อนุบาลกงหรา

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010057

11

1093340160

93010058

340160

บ้านทอนตรน

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010058

12

1093340170

93010059

340170

บ้านวังปริง

ไพรวัลย์

http://school.phatthalung2.go.th/93010059

13

1093340171

93010060

340171

บ้านต้นประดู่

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010060

14

1093340174

93010061

340174

วัดควนขี้แรด

ไพรวัลย์

http://school.phatthalung2.go.th/93010061

15

1093340173

93010062

340173

วัดพังกิ่ง

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010062

16

1093340172

93010063

340172

วัดหวัง

คีรีรัตน์

http://school.phatthalung2.go.th/93010063