ที่

รหัส 10 หลัก

รหัส Smis

รหัส Obec

โรงเรียน

เครือข่าย

ที่อยู่เว็บไซต์

1

1093340242

93010216

340242

บ้านโคกสัก

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010216

2

1093340245

93010217

340245

วัดลอน

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010217

3

1093340247

93010218

340247

บ้านต้นสน

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010218

4

1093340235

93010219

340235

วัดรัตนวราราม

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010219

5

1093340236

93010220

340236

วัดสังฆวราราม

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010220

6

1093340244

93010221

340244

วัดปัณณาราม

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010221

7

1093340241

93010223

340241

อนุบาลบางแก้ว

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010223

8

1093340246

93010224

340246

บ้านหาดไข่เต่า

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010224

9

1093340239

93010225

340239

วัดนาปะขอ

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010225

10

1093340240

93010226

340240

วัดโตนด

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010226

11

1093340237

93010227

340237

วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010227

12

1093340238

93010228

340238

บ้านปากพล

บางแก้ว

http://school.phatthalung2.go.th/93010228